• Language
 • NL
Nieuwe inzichten en kennis- overdracht
Nieuwe inzichten en kennis- overdracht

Opleiding

Via de verbinding van wetenschap en praktijk streeft NijCa²re naar optimalisering van behandelingen voor angststoornissen, stemmingsstoornissen en aanverwante stoornissen. Bij het wetenschappelijke onderzoek en bij diagnostiek en behandeling in de praktijk worden ook studenten betrokken. Daarvoor zijn drie redenen. Op de eerste plaats dient wetenschappelijke kennis en praktijkervaring aan studenten te worden overgedragen. Het is van belang dat studenten ervaring kunnen opdoen en dat ze kennis die tot dan toe via boeken werd opgedaan leren toepassen in de praktijk. Op de tweede plaats is het waardevol om praktijkervaring en wetenschappelijk denken te verbinden. Studenten leren kritisch te zijn naar zichzelf en naar het professionele handelen van psychologen en psychiaters in de gezondheidszorg. Op de derde plaats is het zo dat het wetenschappelijk onderzoek en de praktijk profiteren van de aanwezigheid van studenten. Het is bijzonder stimulerend om studenten uit te leggen hoe en waarom zaken op een bepaalde manier gedaan moeten worden. Door stagebegeleiding, masterthesebegeleiding en PhD begeleiding verbetert de kwaliteit van het onderzoek en van de geboden diagnostiek en behandelingen. Een behandelafdeling leert van het bieden van praktijkonderwijs.

NijCa²re verzorgt stageplekken voor masterstudenten Psychologie van de Radboud Universiteit, zowel klinische stages voor studenten die de eenjarige mastervariant Gezondheidszorgpsychologie (MGZP) volgen als onderzoeksstages voor studenten van de tweejarige Research Master Behavioural Science. Gekoppeld aan de klinische stages streeft NijCa²re er ook naar om studenten de mogelijkheid te bieden om onderzoekdata te verzamelen voor de masterthese. Daarnaast zijn er stageplaatsen in het kader van het honoursprogramma van de Radboud Universiteit. Dit programma biedt uitmuntende bachelorstudenten van de opleiding Psychologie een verdieping op hun vakgebied. Verder participeert  NijCa²re aan onderwijs door onderwijsonderdelen te verzorgen binnen het postinitiële beroepsonderwijs zoals de opleiding tot gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater. Bovendien biedt NijCa²re ruimte voor PhD kandidaten. Tot slot, maar beslist niet onbelangrijk, draagt  NijCa²re bij aan kennisverspreiding en deskundigheidsbevordering door lezingen, symposia en door congressen te verzorgen voor collega’s en andere professionals in de gezondheidszorg over de opgedane kennis uit onderzoek en praktijk.

 

NijCa²re draagt bij aan een goede opleiding van studenten en de bijscholing van (toekomstige) professionals.
 • Over NijCa²re

  NijCa²re als brug tussen de wetenschap en de klinische praktijk op het gebied van angststoornissen en depressie.lees meer

 • Klinische stages

  Studenten die binnen NijCa²re een klinische stage lopen krijgen voorafgaand aan de stage een training aangeboden in 'evidence-based' behandelen.lees meer

 • Opleiding (GZ) psychologen

  NijCa²re is betrokken bij verschillende postinitiële beroepsopleidingen van psychologen.lees meer

 • Opleiding psychiaters

  NijCa²re coördineert het psychotherapie-onderwijs voor het vakgebied 'angststoornissen' ten behoeve van de A-opleidingen Psychiatrie in Oost-Nederland. lees meer